آرشیو
انتخاب نشریه

شناسنامه


شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فیروز اسماعیلی نژاد


زیر نظر شورای سیاستگذاری

سردبیر: امید اسماعیلی
 

چاپ: گنجینه مینیاتور - کار و کارگر


توزیع: کار و کارگر 

عضو انجمن صنفی مدیران نشریات ایران

عضو تعاونی مطبوعات کشور

پست الکترونیکی (E-MAIL):
Eghtesadsaramad@gmail.com
نشانی سایت:
Eeghtesadsaramad.ir

نشانی دفتر مرکزی:
تهران- میدان فردوسی کوچه گل پرور بن بست گل پرور
تلفن مرکزی روزنامه:
66342108- 66734687(021)

پربازدیدترین اخبار